>Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καλώς ορίσατε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρίας με την επωνυμία «COVER TEX I.K.E.» (εφεξής η “VESTAHOME”).
Σκοπός της παρούσας Πολιτικής μας είναι να σας εξηγήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα παρακάτω:
Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
Ποιοι είναι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας;
Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;
Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;
Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα/Προσωπικά Δεδομένα: Κάθε πληροφορία που απευθύνεται στο Υποκείμενο των δεδομένων. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, η εθνικότητα, τα στοιχεία εκπαίδευσης, η επαγγελματική σταδιοδρομία, η οικογενειακή κατάσταση, η διεύθυνση IP κλπ. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν πια τα Υποκείμενα των δεδομένων.
Υποκείμενο Δεδομένων ή Υποκείμενο: Τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα,  και των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή στη VESTAHOME. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, και εσείς ως επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας αποτελείτε “υποκείμενα δεδομένων”.
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή Επεξεργασία: Κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται στα προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, ανάγνωση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία. Στην περίπτωση μας είναι η VESTAHOME.
Συγκατάθεση (συναίνεση) του Υποκειμένου των Δεδομένων: Κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επίγνωση, με την οποία το Υποκείμενο των δεδομένων, αφού έχει προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο Επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η Συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.
Αποδέκτης των δεδομένων: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για τρίτο μέρος ή όχι.
Τρίτος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός, εκτός από το Υποκείμενο των δεδομένων, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτά ενεργούν υπό την εποπτεία ή εκ μέρος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
Εκτελών την Επεξεργασία: Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η εταιρία με την επωνυμία «COVER TEX I.K.E.»  (εφεξής η “VESTAHOME”).
Τα στοιχεία επικοινωνίας της VESTAHOME είναι τα εξής:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Θερμαϊκού 52 ΒΙ.ΠΑ., Ωραιοκάστρου, ΤΘ 40066 , Τ.Κ. 56010, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310682825
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Σας ενημερώνουμε ότι η VESTAHOME έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αλ. Κομνηνού 7, Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τηλέφωνο: +30 6982776999
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]  

4. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον ν. 4624/2019.
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται ως αναγκαίο είτε εκ του νόμου είτε από την Πολιτική μας για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.
Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους φορείς, παρά μόνο όταν ο νόμος το επιβάλλει ή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Διασφαλίζουμε ότι κάθε συνεργάτης μας, που επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, εφαρμόζει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους.
Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, η VESTAHOME εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, ενώ παράλληλα αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας. Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και σύμφωνα με κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα.

5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με τη χρήση του όρου «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα/Προσωπικά δεδομένα» στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων νοούνται πληροφορίες που σας αφορούν και μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε, απευθείας ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που μπορεί να διαθέτουμε.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και προβαίνετε σε παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συλλέγουμε και σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.
Συλλέγουμε μόνο όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται αναγκαία και πρόσφορα, με σκοπό να σας παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
πληροφορίες συσκευής
πληροφορίες πλοήγησης κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο μας και δεδομένα Cookies
Διεύθυνση IP
δεδομένα παραγγελιών και πληροφορίες λογαριασμού πελάτη (προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία διευθύνσεων)
Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας
Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων να γίνεται αυτόματα ή και μέσω πληροφοριών που τρίτοι διαβιβάζουν σε εμάς. Ειδικότερα:
I. Συλλογή δεδομένων που συλλέγουμε αυτόματα κατά την επίσκεψη του ιστότοπού μας
Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας χωρίς να μοιράζεστε δεδομένα τα οποία να σας ταυτοποιούν. Ωστόσο, πληροφορίες σύνδεσης, πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπό μας συλλέγονται αυτόματα, με σκοπό να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ιστότοπου μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς και να βελτιώσουμε την online εμπειρία των χρηστών.
Ειδικότερα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού της  ΕΕ 2016/679, ο ιστότοπός μας συλλέγει μια σειρά δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα σε κάθε πρόσβαση σας, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά. Το αρχείο καταγραφής δημιουργείται ως μέρος της αυτόματης καταγραφής που πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.
Η συλλογή και αποθήκευση των ανωτέρω δεδομένων είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπού μας προκειμένου να παρέχεται λειτουργικότητα και να προσφέρεται το περιεχόμενό του. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συστημάτων της τεχνολογίας πληροφοριών μας. Νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6  παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

II. Συλλογή δεδομένων κατά την πραγματοποίηση παραγγελίας ως απλός επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος
Για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων σας ζητάμε στοιχεία επικοινωνίας ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση όπως το όνομα και το επώνυμο, το e-mail, τη διεύθυνση (αριθμός και ΤΚ ), το τηλέφωνο επικοινωνίας,τη χώρα διαμονής σας και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής που επιλέγετε. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας, μπορούμε μετά από δική σας συναίνεση να κρατήσουμε το e-mail σας με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προσφορών, προωθητικού υλικού καθώς και εξατομικευμένων διαφημίσεων.
Αν αγοράσετε προϊόντα ως «επισκέπτης» χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αγορών για να ολοκληρώσουμε την αγορά σας, αλλά δεν θα προσθέσουμε τις πληροφορίες στον Λογαριασμό Χρήστη που τυχόν διαθέτετε.
Η επεξεργασία των δεδομένων αγορών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, και σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

III. Συλλογή δεδομένων κατά τη δημιουργία λογαριασμού και την υποβολή παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα
Μέσω του Λογαριασμού Χρήστη πέραν των προσωπικών πληροφοριών που σας ζητούνται (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ) συλλέγουμε δεδομένα που αφορούν τις προτιμήσεις σας, τυχόν παραγγελίες που έχετε εκτελέσει (ιστορικό παραγγελιών), τη λίστα των διευθύνσεων αποστολής που έχετε χρησιμοποιήσει ή αποθηκεύσει και προϊόντα που έχετε επιλέξει να προσθέσετε στο ταμείο. Κατά την εγγραφή σας, μπορούμε μετά από δική σας συναίνεση να κρατήσουμε το e-mail σας ή/ και το τηλέφωνο σας με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προσφορών, προωθητικού υλικού και εξατομικευμένων διαφημίσεων.
Ο Λογαριασμός Χρήστη δημιουργείται μόνο αν το ζητήσετε. Επομένως, η επεξεργασία των δεδομένων του λογαριασμού είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

IV. Συλλογή δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας
Μέσω της φόρμας επικοινωνίας συλλέγουμε το Ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας με αποκλειστικό σκοπό να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κάθε σας επικοινωνία μαζί μας, που μπορεί να αφορά πιθανά σχόλια και παρατηρήσεις σας, την υποβολή προσφορά σε σας ή κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τις υπηρεσίες μας, αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας παρέχετε τη συγκατάθεση σας, ώστε να επεξεργαστούμε τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε συλλέγονται και αποθηκεύονται από εμάς βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α’ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679. Η επικοινωνία μας καταγράφεται και τα δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απόδειξης της επικοινωνίας σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνεται κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας και η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται σε αυτή.
V.    Cookies και Google Analytics
Η VESTAHOME κάνει χρήση συγκεκριμένων cookies (βλ. Όροι Χρήσης των Cookies) στον ιστότοπο της, με σκοπό να σας να σας παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης.
Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τις κάτωθι πληροφορίες για εσάς μέσω των Cookies:
i.    Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας: Σε περίπτωση που ζητήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αποθηκεύονται  στα Cookies για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώστε τα στοιχεία σας όταν επιλέξετε ξανά να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας μας. Οι ανωτέρω πληροφορίες παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να διαγράψετε το εν λόγω Cookie ή μέχρι να περάσει το προκαθορισμένο από εμάς διάστημα διατήρησής.
ii.    Λογαριασμοί Κοινωνικών Δικτύων: Αν διαθέτετε κάποιο λογαριασμό κοινωνικού δικτύου (λ.χ. Facebook, Instagram) και συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας, δημιουργείται ένα πρόχειρο Cookie για να προσδιορίστει αν ο πλοηγός (browser) σας δέχεται Cookies. Το Cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και διαγράφεται αυτόματα όταν κλείνετε τον πλοηγό σας (προσωρινό Cookie).
Επίσης, η VESTAHOME προβαίνει σε χρήση της υπηρεσία Google Analytics με σκοπό. Το Google Analytics, αποτελεί μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (https://www.google.com, Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, εφεξής “Google”). Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας της Google δημιουργούνται ψευδονυμοποιημένα προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies (βλ. Όροι χρήσης Cookies). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, όπως:
•    Τύπος browser / έκδοση,
•    λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε,
•    URL διεύθυνσης παραπομπής (η σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως),
•    Host του υπολογιστή/διεύθυνση IP.
Τα παραπάνω δεδομένα μεταδίδονται σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση IP σας δεν θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα που έχει η Google.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με το Google Analytics, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας του Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906
Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου, για την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου για σκοπούς έρευνας αγοράς και σχεδιασμού ιστοσελίδων.
Νομική βάση της ανωτέρω επεξεργασίας είναι η συναίνεση σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α’ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679, την οποία μας παρέχετε κατά την αποδοχή των cookies κατά την πρώτη είσοδο σας στον ιστότοπο μας. Για πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση της συναίνεσης σας για τα cookies και για τους όρους χρήσης των cookies στον ιστότοπό μας θα βρείτε εδώ.

6. ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ή κατέχουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς μόνο όταν ο νόμος μας το επιτρέπει. Συγκεκριμένα, κύριοι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι:
Διαχείριση δεδομένων πλοήγησης και της εγγραφής στον ιστότοπο μας. Η πλοήγηση και η δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη συνεπάγεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε δώσει, καθώς και των στοιχείων πλοήγησής σας στον ιστότοπο μας όπως π.χ. η διεύθυνση IP, τα προϊόντα που προβλήθηκαν ή προστέθηκαν από εσάς στο καλάθι, τις ενότητες του ιστότοπου μας που επισκεφτήκατε, η λίστα των διευθύνσεων αποστολής που έχετε χρησιμοποιήσει και το ιστορικό παραγγελιών. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για την άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και την ασφάλεια του συστήματος.
Διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να εκτελέσουμε την μεταξύ μας σύμβαση και να σας παραδώσουμε την παραγγελία σας καθώς και να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή SMS για την κατάσταση της παραγγελίας σας και οτιδήποτε αφορά την εκτέλεση της.
Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του ιστότοπου μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών και των σχέσεων με τους πελάτες μας. Για την επιδίωξη του νομίμου συμφέροντος μας και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να αξιολογήσουμε τον τρόπο που οι πελάτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο μας, να αναπτύξουμε την επιχείρηση μας, να προσαρμόσουμε την επικοινωνία μας με σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη εμπειρία ενδέχεται να αναλύσουμε και να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα δεδομένα Λογαριασμού σας, τα δεδομένα πλοήγησης και τα δεδομένα που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις σας με την VESTAHOME. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε προφίλ χρήστη και για να αναλύσουμε τα τμήματα του κοινού μας που δείχνουν για ποια προϊόντα και/ή υπηρεσίες ενδιαφέρονται οι χρήστες και ανιχνεύουν την επιτυχία μιας προσπάθειας μάρκετινγκ. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται με σκοπό να βελτιώσουμε τον ιστότοπο μας και τις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών που θέτουν cookies στις συσκευές σας ή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε και να παρέχουμε σε εσάς υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας.
Μάρκετινγκ και αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προσφορές, τελευταία νέα και εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ή μας παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή δημιουργείτε έναν λογαριασμό για κάποιες από τις υπηρεσίες μας, σας δίνεται ευκαιρία να εγγραφείτε για τη λήψη διάφορων ενημερωτικών δελτίων και άλλου είδους επικοινωνιακού περιεχομένου από την VESTAHOME μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο επικοινωνιακό προς εσάς περιεχόμενο ενδέχεται να περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τα πιο πρόσφατα προϊόντα και τα νέα της VESTAHOME, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και ειδικών προσφορών που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν.
Διαχείριση επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου μας.
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών.
Απάντηση στην εξάσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, καθώς και σε ερωτήματα και καταγγελίες.
Διαχείριση και αποστολή εντύπων πιστοποίησης αγοράς όπως ψηφιακή απόδειξη ή τιμολόγιο.
Συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση.
Προστασία, εντοπισμός και πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων.
Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Επιθυμία μας είναι να βρίσκετε την ανάγνωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε ενημέρωση που σάς αποστέλλουμε ευχάριστη, γι’ αυτό και προσπαθούμε να συμπεριλαμβάνουμε μόνο τις πληροφορίες που ενδεχομένως να θεωρείτε ενδιαφέρουσες.  

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπού μας (δεδομένα πλοήγησης και σύνδεσης) δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.
Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες δεν πραγματοποιείται ή δεν προβλέπεται επί του παρόντος.
Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα στους άμεσους συνεργάτες μας, στην περίπτωση που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς αλλά και στην περίπτωση που απαιτείται για να απαντήσουμε σε δικό σας ερώτημα.
Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι κάθε συνεργάτης στον οποίο αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, συμφωνούμε ως προς συγκεκριμένα μέτρα προστασίας δεδομένων και παρακολουθούμε τα μέτρα αυτά σε τακτική βάση.     
Καθένας από αυτούς τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα μεριμνούμε ώστε να δεσμεύεται να μην προβαίνει σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.
Η VESTAHOME δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, διατηρούμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

8. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Δεν προβαίνουμε σε συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, ενημερώστε μας στο email [email protected].
Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία των ενημερωτικών δελτίων (newsletter ή και τηλεφωνικά) απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 16 ετών.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την αποθήκευση και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας χρησιμοποιούνται διακομιστές (servers), οι οποίοι βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων, χρησιμοποιούμε εφαρμογές τρίτων μερών από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα firewall), οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζονται εκ μέρους μας.
Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρόνο υποχρεούμαστε από το νόμο. Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων σας εξετάζουμε:
την ποσότητα και τη φύση των δεδομένων σας.
τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας.
 τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξετάσουμε τη πιθανότητα να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα.
τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.
Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα πλοήγησης διατηρούνται για διάστημα έξι (6) μηνών,  προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για τεχνικούς ή άλλους νομικούς λόγους.
Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί ειδική διαδικασία διαγραφής/καταστροφής των προσωπικών δεδομένων που θα πρέπει να διαγραφούν (βλ. και 10.δικαιώματα υποκειμένων).

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Με βάση τον ΓΚΠΔ έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
Συγκεκριμένα, μπορείτε:
i. Να υποβάλλετε αίτημα στην VESTAHOME ώστε να ενημερωθείτε για το εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και αν ναι, ποιά είναι αυτά, μέσω λήψης αντιγράφου εφόσον το επιθυμείτε (δικαίωμα πρόσβασης).
ii. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, ελλιπή, παραπλανητικά, μη σχετικά ή πεπερασμένα (δικαίωμα διόρθωσης).
iii. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής).
iv. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
v. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης).
vi. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό), ώστε να μπορέσετε να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, η VESTAHOME  αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την VESTAHOME. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
Η VESTAHOME  είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η VESTAHOME  θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματός  σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.
Σε περίπτωση που τυχόν αίτημά σας δεν απαντηθεί (εγκαίρως) ή δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της VESTAHOME, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετική καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα |Ελλάδα | τηλ. 210 6475600 | email:[email protected]).

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η VESTAHOME εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδωνυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο), προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη νόμιμο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την συλλογή, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα σας σε όσους συνεργάτες και άλλους τρίτους απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Όλοι οι συνεργάτες  μας επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.
Για τυχόν παραβίαση των δεδομένων σας η VESTAHOME  θα ειδοποιεί εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση, όταν είναι υποχρεωμένη από το νόμο να το κάνει.

12. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της VESTAHOME μας σύμφωνα και με τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου μας δηλώνετε πως συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα: Η VESTAHOME μπορεί να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς μόνο σε περίπτωση που έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση σας. Η συναίνεση λαμβάνεται είτε με τη συμπλήρωση του ειδικού πεδίου κατά την επίσκεψη του ιστότοπου μας είτε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας είτε κατά την εκτέλεση παραγγελίας, όπου εξηγούνται επακριβώς οι σκοποί επεξεργασίας και ο τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων
Φυσικά, μπορείτε να απεγγραφείτε και ζητήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε κάθε είδους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνίες, εξατομικευμένες διαφημίσεις και ενημερώσεις, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον. Για την ενέργεια αυτή παρέχεται αντίστοιχος σύνδεσμος απεγγραφής σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς και στον ιστότοπο μας.
Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τις επιλογές σας σχετικά με τα Cookies μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης σας αν επιθυμείτε να κάνετε άλλη επιλογή σχετικά την δυνατότητα μας να συνδυάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, να δημιουργούμε προφίλ χρήστη και να σας αποστέλλονται/εμφανίζονται εξατομικευμένες διαφημίσεις.
Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή:
1. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
2. μέσω ταχυδρομείου: Θερμαϊκού 52 ΒΙ.ΠΑ., Ωραιοκάστρου, ΤΘ 40066 , Τ.Κ. 56010, Θεσσαλονίκη
Δεν υπάρχει δυνατότητα απεγγραφής από ορισμένα ενημερωτικά μηνύματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση συμβάσεων και τη λειτουργία του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν υπηρεσίες (π.χ. επιβεβαιώσεις εγγραφής, πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών) ή των πληροφοριών που αφορούν τις αγορές (π.χ. επιβεβαιώσεις παραγγελιών, συμβατικά έγγραφα, επεξεργασία πληρωμής).

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την Πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας.

14. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την Πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρούσα Πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 09/11/2021.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα Cookies;
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγείστε  στις σελίδες του. Τα Cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες με σκοπό να παρέχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα Cookies.
Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail) για ορισμένο χρονικό διάστημα (6 μήνες).
Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας ή επόμενης επίσκεψης.
Τα Cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης.

Τύποι Cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας
Οι τύποι των Cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας είναι μόνιμα Cookies (persistent Cookies) και προσωρινά Cookies (session Cookies).
Τα προσωρινά Cookies(session Cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή (browser).
Τα μόνιμα Cookies (persistent Cookies) παραμένουν στον υπολογιστή/τη φορητή συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή για ένα προκαθορισμένο στο Cookie χρονικό διάστημα.
Cookies Τρίτων (third-party Cookies)
Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ορισμένοι συνεργάτες μας (π.χ. Google και Facebook) τοποθετούν για λογαριασμό μας Cookies (third-party Cookies). Με αυτά τα Cookies συλλέγουν δεδομένα για την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως επισκέπτη.
Τα άρθρα που περιέχονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λ.π.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως στην περίπτωση που εσείς επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του συνεργάτη.
Αυτές οι ιστοσελίδες ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σας, να χρησιμοποιούν Cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιεχόμενο, εφόσον έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Ποια Cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται;
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:
Απολύτως απαραίτητα: Τα απολύτως απαραίτητα Cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι τα cookies αυτά έχουν να κάνουν με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας και είναι ουσιαστικής σημασίας για λόγους ασφαλείας αλλά και για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου, αφού επιτρέπουν την περιήγηση και τη χρήση των λειτουργιών του, την επαλήθευση της ταυτότητας σε περίπτωση που ο χρήστης έχει συνδεθεί στην ιστοσελίδα, την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής και λίστα αγαπημένων, τη χρήση καλαθιού αγοράς. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά του χρήστη σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Δεδομένου ότι αυτά τα cookies είναι κρίσιμα για ορισμένες λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου μας, δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή opt-out γι’ αυτά, αλλά η μόνη δυνατότητα του χρήστη είναι η ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος πλοήγησης κατά τρόπο που να αποτρέπει την αποθήκευση τους και να προβαίνει αυτόματα στον αποκλεισμό τους. Σε περίπτωση που επιλέξετε μέσω του φυλλομετρητή (browser) σας να μπλοκάρετε τα Cookies ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν.
Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies αυτά επιτρέπουν την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστοτόπου και της παροχής της βέλτιστης υπηρεσίας στο χρήστη. Μας επιτρέπουν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα και την αλληλεπίδραση και τις επιλογές του χρήστη σε αυτήν (π.χ. όνομα, γλώσσα ή περιοχή σύνδεσης) καθώς επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται και διάφορες ρυθμίσεις, όπως μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς, φωτεινότητα και άλλες διαμορφώσεις που ο χρήστης έχει επιλέξει, ώστε να είναι δυνατό, βάσει αυτών, να προσφέρουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες στον ιστότοπο μας αλλά και για να αποφεύγονται επαναλήψεις ενεργειών και μηνυμάτων (πχ spash screen, popup υποδοχής). Έχετε τη δυνατότητα, βέβαια, να αρνηθείτε την συλλογή αυτών των cookies.
Cookies στατιστικών επισκεψιμότητας (Statistics Cookies): Για να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας, χρησιμοποιούμε Cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics (GA). Πρόκειται για web analytic Cookies με τη χρήση των οποίων γίνεται συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων όπως:
- Η επισκεψιμότητα.
- Η πλοήγηση στις επιμέρους σελίδες και τα άρθρα της ιστοσελίδας.
- Ο χρόνος παραμονής σας στη ιστοσελίδα.
- Τους συνδέσμους που ακολουθήσατε για να φτάσετε στις σελίδες ή τα άρθρα μας.
- Τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
- Όλα τα παραπάνω δεδομένα είναι μη ταυτοποιήσιμα, συλλέγονται σύμφωνα με την πολιτική της υπηρεσίας, και δεν πωλούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics  εδώ.
Φυσικά, έχετε τη δυνατότητα να μην επιτρέψετε την λειτουργία των ανωτέρω Cookies.
Cookies διαφήμισης-στόχευσης:  Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή προσωποποιημένου στον χρήστη περιεχομένου και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχει επισκεφθεί ο χρήστης, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά. Τέτοια cookies μπορεί να συλλέγονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ) για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, που επιτρέπουν την προβολή εξατομικευμένων και σχετικών με τις προτιμήσεις του χρήστη διαφημίσεων.

Πώς να ελέγξετε τα Cookies;
Τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και αποδεχθείτε τη χρήση τους. Εάν δεν αποδεχθείτε τα Cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση σ’ αυτή.
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των Cookies στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα Cookies.
Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies από τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των Cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση Cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης Cookies σε καμία περίπτωση.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση Cookies;
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των Cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες:
http://Cookiepedia.co.uk/all-about-Cookies και http://www.allaboutCookies.org/.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα Cookies;
Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ.

Αλλαγές στην Πολιτική Cookies
Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση και των Όρων Χρήσης του.

Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2021

 


Go to Top
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ!

Ποσότητα
Σύνολο
Υπάρχουν 0 προϊόντα στο καλάθι αγορών. Υπάρχουν 0 προϊόντα στο καλάθι αγορών.
Σύνολο
Συνέχεια Αγορών Αγορά